HOME > EMIDAS คืออะไร?

EMIDASคืออะไร?

EMIDAS คืออะไร?<
สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการโฆษณา
EMIDAS มุ่งเน้นประโยชน์สาระสำคัญต่อกลุ่มผู้อ่าน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อโฆษณา
ดังนั้นนิตยสารจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่น รูปเล่ม เนื้อหา และกลุ่มผู้อ่านชัดเจน
ปัจจุบัน EMIDAS มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสื่อโฆษณาสื่อหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจและมีการกระจายไปยังผู้อ่านอย่างรวดเร็ว
ติดต่อเรา